Các cuộc thi

Quyết định về việc Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012
Thu, 17/01/2013 13:26 | GMT +7

UBND TỈNH SƠN LA

BAN TỔ CHỨC

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

TỈNH SƠN LA LẦN THỨ III NĂM 2012

 

Số: 02/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Sơn la, ngày  03  tháng 04  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La

lần thứ III năm 2012

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ -TTg, ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật;

          Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/2/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012

          Sau khi bàn bạc và thống nhất ý kiến các thành viên Ban tổ chức Hội thi.

         

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012.

Bản thể lệ gồm 14 điều.

Điều 2. Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi chịu trách nhiệm hướng dẫn các ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị, cá nhân  thực hiện Thể lệ Hội thi.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- UBND tỉnh (b/c);

- BTCHTSTKTTQ;

- Sở KHCN;

- Lưu Ban TCHT, QLCN.

                        T/M. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

                     TRƯỞNG BAN

 

 

                (đã ký)

 

 

                     Th.s Trần Đình Yến

                 Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT 


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41485448
Số người đang truy cập: 59